VALEO_EMS_Ignition coils_PC_2020_Spain_Catalogue

EMS_Ignition coils

E NG I N E MANAG EME N T S Y S T EMS I G E S T I ON DU CON T RO L E MOT E UR 2020

MOTO RMANAG EME N T S Y S T EME S I S T EM I D I G E S T I ON E D E L MOTO R E G E S T I ÓN D E CON T R O L MOTO R MOTO RMANAG EME N T S Y S T EME N U K Ł A D S T E R OWAN I A S I L N I K I EM Σ Υ Σ Τ ΗΜΑΤΑ Ε Λ Ε Γ ΧΟΥ Κ Ι ΝΗ Τ Η ΡΑ MOTO R N S D R I F T S Y S T EM S Y S T ÉMY MANAG EME N T U MOTO R U G E S TÃO D E CON T R O L E MOTO R MOTO R YÖN E T İ M S İ S T EM L E R İ

in key figures*

DEVELOPMENT CENTERS Centre de développement I Entwicklungszentren Centro di sviluppo I Centros de desarrollo Ontwikkelingscentra I Centrum rozwojowe Κέντρο εξέλιξης I Utvecklingscenter Vývojové centrum I Centro de desenvolvimento Geli ş tirme merkezi 38

EMPLOYEES Employés I Mitarbeiter Dipendentii I Empleados Werknemers I Pracownicy Εργαζόμενοι I Anställda Zam ě stnanci I Empregados Çalı ş anlari 100.900

ORDER INTAKE Prises de commande I Auftragseingang Λήψη παραγγελίας I Orderingång Objednávka I Ligação do tanque Sipari ş alımı 23.6 Bn Ordini I Cartera de pedidos Orderinname I Zamówienia

A leading worldwide supplier in the automotive Industry**

DISTRIBUTION PLATFORMS Plateformes de distribution I Vertriebsgesellschaften Piattaforme di distribuzione I Plataformas de distribución Distributieplatforms I Platformy dystrybucji Πλατφόρμες διανομής I Distributionsplattformar Distribu č ní platformy I Plantaformas de distribuição Da ğ ıtım platformları 15 PRODUCTION SITES Sites de production I Produktionsstätten Siti di produzione I Plantas de producción Fabrieken I Fabryki Εργοστάσια παραγωγής I Produktionsanläggningar Výrobní závody I Fábricas de produção Üretim yerleri 155

RESEARCH CENTERS Centres de R & D I Forschungszentren Centri di ricerca I Centros de investigación Onderzoekscentra I Centrum badawcze Κέντρα έρευνας I Forskningscentra Výzkumné centra I Centros de invetigação Ara ş tırma merkezleri 20

TURNOVER IN BILLIONS Chiffre d'affaires en millliards I Umsatz in Mrd. Fatturato in miliardi I Volumen de negocio en miles de millones Omzet in miljarden I Obrót w miliardach Τζίρος σε δις I Omsättning i miljarder Obrat v miliardách I Velume de negócio em miles de milhões Milyarlarca ciro 16.5

* Chiffres clés I in Kennzahlen I in cifre chiave I En cifras clave I In kerncijfers I w kluczowych liczbach I τα σημαντικά στοιχεία I Nyckelsiffror I V klí č ových č íslech I Em números chave I önemli noktalara bakıldı ğ ında ** Un leader mondial du secteur automobile I Ein weltweit führender Zulieferer für die Automobilindustrie I Un fornitore leader a livello mondiale nell'industria automobilistica I Un proveedor líder mundial en la industria automotriz I Een toonaangevende mondiale leverancier in de automotive-in- dustrie I Wiod ą cy ś wiatowy dostawca w przemy ś le samochodowym I Ένας βασικός παγκοσμίως προμηθευτής της αυτοκινητοβιομηχανίας I En världsledande leverantör inom fordonsindustrin I P ř ední sv ě tový dodavatel automobilového pr ů myslu I Um fornecedor líder mundial da indústria automóvel I Otomotiv endüstrisinde lider bir dünya tedarikçisiA leading worldwide supplier in the automotive Industry

PRODUCT 14 Product lines PRODUITS - 14 lignes de produits PRODUKT - 14 Produktlinien PRODOTTO - 14 linee di prodotto PRODUCTO - 14 Líneas de producto PRODUCT - 14 productlijnen PRODUKTY - 14 linii produktowych ΠΡΟΪΟΝΤΑ - 14 Γρα µµ ές π ροϊόντων PRODUKT - 14 Produktlinjer PRODUCT - 14 produktových ř ad PRODUTO - 14 linhas de produto ÜRÜN - 14 Ürün Grubu MARKETING 4800 New references per year MARKETING - 4800 nouvelles références par an MARKETING - 4800 neue Referenzen pro Jahr MARKETING - 4800 nuovi riferimenti all'anno MARKETING - 4800 nuevas referencias al año MARKETING - 4800 nieuwe referenties per jaar MARKETING - 4800 nowych produktów rocznie MARKETING - 4800 νέοι κωδικοί κάθε χρόνο MARKNADSFÖRING - 4800 nya referenser per år MARKETING - 4800 nových položek ro č n ě MARKETING - 4800 novas referências ao ano PAZARLAMA - Yılda 4800 adet yeni referans

TRUST THE SPECIALIST

DIGITAL 2.0 Clever tools

DIGITAL - Outils intelligents 2.0 I DIGITAL - 2.0 clevere Tools DIGITAL - 2.0 strumenti intelligenti I DIGITAL - Herramientas inteligentes 2.0 DIGITAAL - 2.0 Slimme gereedschappen I DIGITAL - 2.0 pomysłowe narz ę dzia ΨΗΦΙΑΚΑ - 2.0 έξυ π να εργαλεία I DIGITAL - 2.0 Smarta verktyg DIGITAL - 2.0 chytré nástroje I DIGITAL - Ferramentas inteligentes 2.0 D İ J İ TAL - 2.0 akıllı gereçler

CUSTOMER CARE Real time order querries and claim management

CUSTOMER CARE - Suivi en temps réel des disponibilités et de l'après vente KUNDEN SERVICE - Auftragseingabe in Echtzeit und Beschwerdemanagement CUSTOMER CARE - Richieste di ordine in tempo reale e gestione dei reclami ATENCIÓN AL CLIENTE - Consultas en tiempo real y gestión de reclamaciones CUSTOMER CARE - Realtime orderinname en claimmanagement OBSŁUGA KLIENTA - zarz ą dzanie zapytaniami klientów i rozpatrywanie skarg w czasie rzeczywistym ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ - ∆ ιαχείριση σε π ραγ µ ατικό χρόνων των α π ορροιών και των αιτη µ άτων KUNDVÅRD - Beställningsförfrågningar i realtid och anspråkshantering PÉ Č E O ZÁKAZNÍKY - objednávky v reálném č ase a ř ízení reklamací ATENÇÃO AO CLIENTE - Consultas em tempo real e gestão de reclamações MÜ Ş TER İ H İ ZMETLER İ - Gerçek zamanlı sipari ş sorguları ve talep yönetimi

TECHNICAL 2100 product training

for customers each year TECHNIQUE - 2100 formations produits par an délivrées auprès de nos clients I TECHNIK - 2100 Produktschulung für Kunden pro Jahr TECNICO - 2100 formazioni di prodotto per i clienti ogni anno I TECNICO - 2100 formaciones de producto al año para clientes TECHNIEK - 2100 producttrainingen per jaar I TECHNICZNE - 2100 szkole ń produktowych dla klientów ka ż dego roku ΤΕΧΝΙΚΑ - 2100 π ροϊοντικά & εκ π αιδευτικά σε µ ινάρια κάθε χρόνο , για τους π ελάτες I TEKNISKT - 2100 produktutbildningar för kunder varje år TECHNICKÝ - 2100 produktových trénik ů pro zákazníky každý rok I TÉCNICO - 2100 formações do produto por ano para os clientes TEKN İ K - Mü ş teriler için her yıl 2100 ürün e ğ itimi

LOGISTICS 32 Distribution Warehouses

LOGISTICS - 32 entrepôts de distribution I LOGISTIK - 32 Distributionsläger LOGISTICA - 32 Magazzini di Distribuzione I LOGÍSTICA - 32 Centros de Distribución LOGISTIEK - 32 Distributiecentra I LOGISTYKA - 32 centra dystrybucyjne ∆ ΙΑΝΟΜΗ - 32 Α π οθήκες ∆ ιανο µ ής I LOGISTIK - 32 Distributionslager LOGISTIKA - 32 distribu č ních center I LOGÍSTICA - 32 Centros de Armazém LOJ İ ST İ K - 32 adet Da ğ ıtım Deposu

Trust the Engine Management System Specialist

Valeo, votre specialiste de la gestion moteur Valeo, Ihr Spezialist für Motormanagementsysteme

Valeo, Il tuo specialista dei sistemi di gestione del motore Valeo, tu especialista en sistemas en Gestión de Control Motor Valeo, uw motormanagementsysteemspecialist Valeo, Twój specjalista w układach sterowania silnikiem Valeo, ο ∆ικός σας Ειδικός για το Σύστημα ∆ιαχείρισης του Κινητήρα Valeo din specialist vad gäller motor hanteringssystem Valeo, Váš specialista systému ř ízení motoru Valeo, seu especialista em sistemas da gestão de controle motor Valeo, Motor Yönetim Sistemleri Uzmanınız

1 Air intake temperature sensors Capteurs de température d'air I Ansauglufttemperatursensor Sensori di temperatura di aspirazione dell'aria I Sensores de temperatura de aire de admisión Luchtinlaat temperatuursensor I Czujniki temperatury powietrza w kolektorze ss ą cym Αισθητήρες θερμοκρασίας αέρα εισαγωγής I Luft intag temperaturgivare Sníma č e teploty nasávaného vzduchu I Sensores de temperatura de ar de admissão Hava emi ş sıcaklık sensörleri

3 Oil pressure and level sensors Kurbelwellensensoren I Sensori dell'albero a camme e dell'albero motore I Sensores de árbol de levas y de cigüeñal I Nokken- en krukaspositiesensoren I Czujniki poło ż enia wału korbowego i rozrz ą du Αισθητήρες στροφαλοφόρου & εκκεντροφόρου άξονα I Givare till kamaxel & vevaxel I Sníma č e va č kového h ř ídele a klikového h ř ídele Sensor árvore de cames e cambota I Eksantrik & krank sensörleri Capteurs de pression et niveau d'huile I Öldruck- und Füllstandssensoren Sensori di pressione e livello dell'olio I Sensores de presion y nivel de aceite Oliedruk en - niveausensoren I Czujniki ci ś nienia i poziomu oleju Αισθητήρες πίεσης & στάθμης λαδιού I Oljetryck & nivåsensorer Sníma č e tlaku a hladiny oleje I Sensor de pressão e nível de óleo Ya ğ basınç & seviye sensörleri 2 Camshaft and crankshaft sensors Capteurs d'arbre à came et de vilebrequin I Nocken- und

4 Knock sensors Capteurs de cliquetis I Klopfsensoren

5 EGR AGR

6 Speed sensors Capteurs de vitesse I Geschwindigkeitssensoren Sensori di velocità I Sensores de velocidad Snelheidssensoren I Czujniki pr ę dko ś ci Αισθητήρες ταχύτητας I Hastighetssensorer Senzory rychlosti I Sensor de velocidade Hız sensörleri

Sensori di detonazione I Sensores de picado Klopsensoren I Czujniki spalania stukowego Αισθητήρες προανάφλεξης I Slagsensorer Sníma č e klepání I Sensor de detonação Vuruntu sensörleri

12 Spark and glowplugs Bougies d'allumage et préchauffage I Zünd- und Glühkerzen I Candele & candelette I Bujias de encendido y de precaliementamiento Bougies en gloeibougies I Ś wiece zapłonowe i ż arowe I Μπουζί & προθερμάνσεις Tändnings- och glödstift I Zapalovací a žhavící sví č ky I Velas de ignição e de pré-aquecimento Kıvılcım & kızdırma bujileri Reservdelar till tändningen I Náhradní díly I systému zapalování I Peças de ignição I Ate ş leme yedek parçaları 13 Ignition spare parts Pièces d'allumage I Zündungsersatzteile I Parti sciolte di accensione I Despiece de encendido I Ontstekingsonderdelen I Cz ęś ci zamienne układu zapłonowego I Ανταλλακτικά για την ανάφλεξη I

11 Ignition leads

Faisceaux d'allumage I Zündleitungen Cavi di accensione I Cables de encendido Bougiekabels I Przewody zapłonowe Μπουζοκαλώδια I Tändningsstift Zapalovací kabely I Cabos de ignição Ate ş leme kablo takımları

© ETAI

10 Injectors

Injecteurs I Injektoren Iniettori I Inyectores Injectoren I Wtryskiwacze Μπέκ I Injektorer Vst ř ikova č e I Injectores Enjektörler

7 Air mass meter Débitmètres d'air I Luftmassenmesser Misuratori di massa aria I Medidor de masa de aire I Luchtmassameter Przepływomierze powietrza I Μετρητές ροής αέρα εισαγωγής I Luchtmassameter M ěřič e vzduchu I Medidor de massa de ar Hava kütle ölçerleri

8 Ignition coils

9 Fuel pumps Pompes à carburant I Kraftstoffpumpen I Pompe del carburante I Bombas de combustible I Brandstofpompen I Pompy paliwa I Αντλίες καυσίμου I Bränslepumpar I Palivová č erpadla I Bombas de combustível I Yakıt pompaları

Bobines I Zündspulen I Bobine di accensione I Bobinas de encendido Bobines I Cewki zapłonowe I Πολλαπλασιαστές I Tändspolar Zapalovací cívky I Bobine de ignição I Ate ş leme bobinleri

More than 40 years of expertise in Engine Management Systems

TRUST THE ENGINE MANAGEMENT SYSTEMS SPECIALIST

High quality range

> No compromise with performance and durability following O.E. specifications > Perfect fit and easy installation > Technical support to help service your customer more e ciently: tech@ssist, training portal, technical hotline… VALEO ENGINE SENSORS

Crankshaft sensor

Knock sensor

TMAP sensor

Oil level sensor

Camshaft sensor

MAF sensor

Speed sensor

Oil pressure sensor

Air intake temperature sensor

© 2020 - Valeo Service SAS - Capital 12 900 000 € - RCS Bobigny n°306 486 408 - Non contractual pictures

More than 40 years of expertise in Engine Management Systems

TRUST THE ENGINE MANAGEMENT SYSTEMS SPECIALIST

Long-term trustworthy partner

> A comprehensive o er covering all the technologies available on the market > Fully meets O.E. specifications > Best quality products to avoid excessive fuel consumption, misfires and engine damage > Technical support to help service your customer more e ciently: tech@ssist, training portal, technical hotline… VALEO IGNITION COILS

Pencil coil

Rail coil

Compact coil

Wet coil

Top-plug coil

© 2020 - Valeo Service SAS - Capital 12 900 000 € - RCS Bobigny n°306 486 408 - Non contractual pictures

More than 40 years of expertise in Engine Management Systems

TRUST THE ENGINE MANAGEMENT SYSTEMS SPECIALIST

100% O.E.

VALEO EGR systems

> Original equipment quality, reducing pollutants, like NOx > 97% of the range is produced in France > 100% compliant with Euro 2 to Euro 6 regulations > Technical support to help service your customer more e ciently: tech@ssist, training portal, technical hotline…

EGR valve

Air intake throttle

EGR cooler

EGR module

© 2020 - Valeo Service SAS - Capital 12 900 000 € - RCS Bobigny n°306 486 408 - Non contractual pictures

36

1

527

2

585

3

615

4

645

5

745

6

9

Notes Poznámky Notities Notes Notizen ση μ ειώσεις Note Noty Notas записки Notas Anteckningar Notlar

10

TECHNICAL PRODUCT PICTO‐ GRAMS

GENERAL SYMBOLS

ABBREVIATIONS

TP+

Passenger car

Climate Zones, for hot climate zones

Full Electronic Ignition (FI)

Turkey-made

Light commercial vehicle

Vehicle Production Country, Turkey

Transistor Ignition (TI)

UK-made

Valeo Service Part Number

Vehicle Production Country, Great Britain

Contact controlled

Picture and drawing

ABBREVIATIONS

OE reference

... pol

Number of Poles

Product Manufacturer reference

ABS-

Braking / Drive Dynamics, for vehicles without ABS

Short and technical code

ABS+

Braking / Drive Dynamics, for vehicles with ABS

Capacity

CC

AC-

Vehicle Equipment, for vehicles without air conditioning

Number of cylinders

AC+

Vehicle Equipment, for vehicles with air conditioning (manually controlled)

Horse Power

HP

China-made

Vehicle Production Country, China

Engine

Czech Republic- made

Vehicle Production Country, Czech Republic

Technical code

TC

France-made

Vehicle Production Country, France

Date of application

GF+

Climate Zones, for cold climates

Information

HD+

Suspension, for vehicles with heavy duty suspension

Original Manufacturer

Hungary-made

Vehicle Production Country, Hungary

From Chassis number

Japan-made

Vehicle Production Country, Japan

To chassis number

KAT-

Catalytic Converter Type, for vehicles with‐ out catalytic convertor

From engine code

KAT+

Catalytic Converter Type, for vehicles with catalytic converter

To engine code

LHD

Left-/right-hand drive vehicles, for left- hand drive vehicles

GENERIC PRODUCTS SYMBOL

Mexico-made

Vehicle Production Country, Mexico

Pencil Coil

PATM+

Climate Zones, for mild climatic zones

Rail Coil

RHD

Left-/right-hand drive vehicles, for right- hand drive vehicles

1 Output Coil

Russia-made

Vehicle Production Country, Russia

2 Output Coil

Slovakia-made

Vehicle Production Country, Slovakia

4 Output Coil

South Korea-made

Vehicle Production Country, Republic of Ko‐ rea (South Korea)

6 Output Coil

Spain-made

Vehicle Production Country, Spain

8 Output Coil

11

How to use this catalogue?

EN

Vehicle Application section

VEHICLE INFORMATION

PRODUCT INFORMATION

Engine displacement

Engine power in KW

Engine code

Technical code

Valeo Service product pictogram

Original manufacturer

Number of cylinders

Horse power

Date of application

Valeo Service part number

Technical specification

Vehicle

VW GOLF IV (1J1) (08/97 06/05) 1.9 SDI, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion 1896 4 85

Car maker Car model Commercial version

01/00 ►

115

AJM,AUY

255004

05/99 ►

85

115

Vehicle restriction for

1-300 000

347099

► 04/02

96, 110 130,150

BOSCH

1J 2 600 000

12

253714

Valeo Service part number

05/02 ►

96, 110 130,150

BOSCH

1J 2 600 001

12

253700

Technical and short codes section

Buyers’ guide section

Valeo Service part number

Product pictogram

Technical specification

Technical code (if any)

Short and technical codes

Valeo Service product pictogram

Valeo Service part number

700424

Electric Euro 5

247000

1007

246861

11NHC

Picture

245109

154301

245101

215 977 164

AUDI, SEAT, SKODA, VW

Car maker

245236

215 979 564

For pictograms and abbreviations, please refer to glossary.

12

PIKTOGRAMY TECHNICKÝCH PRO‐ DUKT Ů

VŠEOBECNÉ SYMBOLY

ZKRATKY

TP+

Osobní auto

klimatická pásma, pro horká klimatická pásma

Plne-elektronicke zapalovani (VZ)

Turkey-made

Lehké užitkové vozidlo

Zeme puvodu vyrobce vozidla, Turecko

Tranzistorove zapalovani (TZ)

Č íslo dílu Valeo Service

UK-made

Zeme puvodu vyrobce vozidla, Velká Britá‐ nie

Kontaktní ovládání

Obrázek a výkres

ZKRATKY

OE reference

... pol

pocet polu

Reference výrobce produktu

ABS-

Brzdná/jízdní dynamika, pro vozidla bez ABS

Technické a krátké kódy

ABS+

Brzdná/jízdní dynamika, pro vozidla s ABS

Objem motoru

CC

AC-

vybavení vozidla, pro vozidla bez klimati‐ zace

Po č et válc ů

AC+

vybavení vozidla, pro vozidla s klimatizaci (manualni)

Výkon (Ps)

HP

Zeme puvodu vyrobce vozidla, Č ína

China-made

Motor

Zeme puvodu vyrobce vozidla, Č eská re‐ publika

Czech Republic- made

Technický kod

TC

France-made

Zeme puvodu vyrobce vozidla, Francie

Datum výroby

GF+

klimatická pásma, pro chladná klimatická pásma

Informace

HD+

podvozek, pro vozidla s vyztuzenym pod‐ vozkem

Originální výrobce

Zeme puvodu vyrobce vozidla, Ma ď arsko

Hungary-made

Od č ísla karoserie

Japan-made

Zeme puvodu vyrobce vozidla, Japonsko

Do č ísla karoserie

KAT-

druh katalyzátoru, Pro vozidla bez kataly‐ zátoru

Od kódu motoru

KAT+

druh katalyzátoru, Pro vozidla s katalyzá‐ torem

Do kódu motoru

vozidla pro leváky/praváky, pro levostrann ě ř ízená vozidla

LHD

OBECNÝ SYMBOL PRODUKT Ů

Mexico-made

Zeme puvodu vyrobce vozidla, Mexiko

Samostatná cívka

PATM+

klimatická pásma, pro mirna klimaticka pasma

Sdružená zapalovací cívka

RHD

vozidla pro leváky/praváky, pro pravos‐ trann ě ř ízená vozidla

Cívka se 1-mi výstupem

Russia-made

Zeme puvodu vyrobce vozidla, Rusko

Cívka se 2-mi výstupy

Slovakia-made

Zeme puvodu vyrobce vozidla, Slovenská republika

Cívka se 4-mi výstupy

South Korea-made

Zeme puvodu vyrobce vozidla, Korejská re‐ publika (Ji ż ní Korea)

Cívka se 6-mi výstupy

Zeme puvodu vyrobce vozidla, Špan ě lsko

Spain-made

Cívka se 8-mi výstupy

13

Jak používat tento katalog?

CZ

Sekce aplikace vozidla

INFORMACE O VOZIDLE

PRODUKTOVÁ INFORMACE

Piktogram produktu Valeo Servis

Výkon (KW)

Technický kod

Originální výrobce

Objem motoru

Číslo motoru

Počet válců Výkon (Ps)

Technická specifikace

Číslo dílu Valeo Service

Vozidlo

Datum výroby

VW GOLF IV (1J1) (08/97 06/05) 1.9 SDI, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion 1896 4 85

Značka vozidla Model vozidla Komerční verze

01/00 ►

115

AJM,AUY

255004

05/99 ►

85

115

1-300 000

347099

Omezení vozidla pro číslo dílu Valeo Servis

► 04/02

96, 110 130,150

BOSCH

1J 2 600 000

12

253714

05/02 ►

96, 110 130,150

BOSCH

1J 2 600 001

12

253700

Sekce technických a krátkých kódů

Průvodní sekce kupujícího

Technický kod (pokud existují)

Piktogram produktu

Technická specifikace

Číslo dílu Valeo Service

Technické a krátké kódy

Piktogram produktu Valeo Servis

Číslo dílu Valeo Service

700424

Electric Euro 5

247000

1007

246861

11NHC

Obrázek

245109

154301

245101

215 977 164

AUDI, SEAT, SKODA, VW

Značka vozidla

245236

215 979 564

Pro piktogramy a zkratky se podívejte, prosím, do slovníku.

14

PICTOGRAMMEN TECHNISCH PRODUCT

ALGEMENE SYMBOLEN

AFKORTINGEN

TP+

Voertuig

Klimaatzones, Voor warme klimaatzones

Volledig elektronische ontsteking

Turkey-made

Licht bedrijfsvoertuig

Productieland van het voertuig, Turkije

Transistorontsteking

UK-made

Referentie Valeo Service

Productieland van het voertuig, Groot-Brit‐ tannië

Contactgestuurd

Afbeelding en tekening

AFKORTINGEN

Referentie OE

... pol

Aantal polen

Referentie IAM

ABS-

Rem- / rijdynamiek, Voor voertuigen zond‐ er ABS

Technische en korte code

ABS+

Rem- / rijdynamiek, Voor voertuigen met ABS

Cilinderinhoud

CC

AC-

Uitvoering, Voor voertuigen zonder airco

Aantal cilinders

AC+

Uitvoering, Voor voertuigen met airco (manueel)

Motorvermogen

HP

China-made

Productieland van het voertuig, China

Motor

Czech Republic- made

Productieland van het voertuig, Tsjechië

Technische code

TC

France-made

Productieland van het voertuig, Frankrijk

Datum van de aanvraag

GF+

Klimaatzones, Voor koude klimaatzones

informatie

HD+

Chassis, Voor voertuigen met versterkt chassis

Oorspronkelijke fabrikant

Hungary-made

Productieland van het voertuig, Hongarije

van chassisnummer

Japan-made

Productieland van het voertuig, Japan

Tot chassisnummer

KAT-

Katalysatortype, Voor voertuigen zonder katalysator

Vanaf motorcode

KAT+

Katalysatortype, Voor voertuigen met kata‐ lysator

Tot motorcode

LHD

Links-/rechtsbesturing, Voor voertuigen met stuur links

SYMBOOL PRODUCTEN

Mexico-made

Productieland van het voertuig, Mexico

Penbobine

PATM+

Klimaatzones, Voor gematigde klimazones

Bobine gallerij

RHD

Links-/rechtsbesturing, Voor voertuigen met stuur rechts

Bobine met 1 uitgangen

Russia-made

Productieland van het voertuig, Rusland

Bobine met 2 uitgangen

Slovakia-made

Productieland van het voertuig, Slowakije

Bobine met 4 uitgangen

South Korea-made

Productieland van het voertuig, Republiek Korea (Zuid-Korea)

Bobine met 6 uitgangen

Spain-made

Productieland van het voertuig, Spanje

Bobine met 8 uitgangen

15

Gebruik van deze catalogus

NL

Hoofdstuk toepassingen per voertuig

INFORMATIE VOERTUIG

PRODUCTINFORMATIE

Motorvermogen in KW

Technische code

Pictogram product Valeo Service

Oorspronkelijke fabrikant

Cilinderinhoud

Motorcode

Aantal cilinders

Motor- vermogen

Datum van de aanvraag

Referentie Valeo Service

Technische specificatie

Voertuig

VW GOLF IV (1J1) (08/97 06/05) 1.9 SDI, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion 1896 4 85

Autofabrikant Automodel Commerciële versie

01/00 ►

115

AJM,AUY

255004

05/99 ►

85

115

Beperking voertuig voor Valeo Service onderdeelnummer

1-300 000

347099

► 04/02

96, 110 130,150

BOSCH

1J 2 600 000

12

253714

05/02 ►

96, 110 130,150

BOSCH

1J 2 600 001

12

253700

Hoofdstukl technische en korte code

Hoofdstuk hulp bij aankoop

Technische code (of aanwezig)

Pictogram van het product

Technische specificatie

Referentie Valeo Service

Technische en korte code

Pictogram product Valeo Service

Referentie Valeo Service

700424

Electric Euro 5

247000

1007

246861

11NHC

Afbeelding

245109

154301

245101

215 977 164

AUDI, SEAT, SKODA, VW

Autofabrikant

245236

215 979 564

Zie woordenlijst voor pictogrammen en afkortingen.

16

PICTOGRAMMES GENERAUX

PICTOGRAMMES TECHNIQUES

ABRÉVIATIONS

Turkey-made

Véhicule tourisme

Allumage électronique intégral (VZ)

Pays constructeur du véhicule, Turquie

UK-made

Véhicule utilitaire léger

Allumage transistorisé (TZ)

Pays constructeur du véhicule, Grande- Bretagne

Référence commerciale Valeo Service

à déclenchement par rupteur

Image et schéma

ABRÉVIATIONS

... pol

Nombres de pôles

Référence OE

ABS-

Dynamique de mouvement et de freinage, pour véhicules sans système antiblocage

Référence IAM

ABS+

Dynamique de mouvement et de freinage, pour véhicules avec système antiblocage

Code technique et code court

AC-

Équipement véhicule, pour véhicules sans système de climatisation

Cylindrée

CC

AC+

Équipement véhicule, pour véhicules avec climatisation (réglable à main)

Nombre de cylindres

China-made

Pays constructeur du véhicule, Chine

Puissance

HP

Czech Republic- made

Pays constructeur du véhicule, République tchèque

Moteur

France-made

Pays constructeur du véhicule, France

Code technique

TC

GF+

zones climatisées, pour climat froid

Date d'application

HD+

Châssis, pour véhicules avec châssis ren‐ forcé

Information

Hungary-made

Pays constructeur du véhicule, Hongrie

Constructeur d'origine

Japan-made

Pays constructeur du véhicule, Japon

Du numéro de chassis

KAT-

Type de catalyseur, pour véhicules sans catalyseur

Au numéro de chassis

KAT+

Type de catalyseur, pour véhicules avec catalyseur

Du code moteur

LHD

Véhicule avec direction à gauche ou à droite, pour véhicules avec direction à gau‐ che

Au code moteur

Mexico-made

Pays constructeur du véhicule, Mexique

PICTOGRAMMES PRODUITS

Bobine Crayon

PATM+

zones climatisées, pour des zones clima‐ tiques tempérées

Bobine Rampe

RHD

Véhicule avec direction à gauche ou à droite, pour véhicules avec direction à droite

Bobine 1 sortie

Russia-made

Pays constructeur du véhicule, Russie

Bobine 2 sorties

Slovakia-made

Pays constructeur du véhicule, République slovaque

Bobine 4 sorties

South Korea-made

Pays constructeur du véhicule, République de Corée (Corée du Sud)

Bobine 6 sorties

Spain-made

Pays constructeur du véhicule, Espagne

Bobine 8 sorties

TP+

zones climatisées, pour climat chaud

17

Comment utiliser ce catalogue ?

FR

Chapitre Application véhicule

INFORMATION VÉHICULE

INFORMATION PRODUIT

Pictogramme produit Valeo Service

Puissance moteur en KW

Code moteur

Code technique

Constructeur d'origine

Cylindrée

Référence commerciale Valeo Service

Nombre de cylindres

Puissance en chevaux

Date d'application

Caractéristiques techniques

Véhicule

Contructeur automobile Modèle véhicule Version commerciale Restriction véhicule liée à référence Valeo Service

VW GOLF IV (1J1) (08/97 06/05) 1.9 SDI, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion 1896 4 85

01/00 ►

115

AJM,AUY

255004

05/99 ►

85

115

1-300 000

347099

► 04/02

96, 110 130,150

BOSCH

1J 2 600 000

12

253714

05/02 ►

96, 110 130,150

BOSCH

1J 2 600 001

12

253700

Chapitre Code technique et code court

Chapitre Guide d’achat

Pictogramme produit

Code technique (si existant)

Référence commerciale Valeo Service

Caractéristiques techniques

Référence commerciale Valeo Service

Code technique et code court

Pictogramme produit Valeo Service

700424

Electric Euro 5

247000

1007

246861

11NHC

Image

245109

154301

245101

215 977 164

AUDI, SEAT, SKODA, VW

Contructeur automobile

245236

215 979 564

Se référer au glossaire pour les pictogrammes et abréviations.

18

ALLGEMEINE SYMBOLE

TECHNISCHE PRODUKTSYMBOLE

ABKÜRZUNGEN

Turkey-made

Personenkraftfahrzeug

Vollelektronische Zündung (VZ)

Fahrzeugproduktionsland, Türkei

UK-made

Leichtes Nutzfahrzeug

Transistorzündung (TZ)

Fahrzeugproduktionsland, Groß Britannien

Valeo Service Artikelnummer

kontaktgesteuert

Bild und Zeichnung

ABKÜRZUNGEN

... pol

Pol-Anzahl

Referenz OE

ABS-

Brems-/Fahrdynamik, für Fahrzeuge ohne ABS

IAM Referenz

ABS+

Brems-/Fahrdynamik, für Fahrzeuge mit ABS

Technischer Code und Kurzcode

AC-

Fahrzeugausstattung, für Fahrzeuge ohne Klimaanlage

Hubraum

CC

AC+

Fahrzeugausstattung, für Fahrzeuge mit Klimaanlage (manuell geregelt)

Zylinderanzahl

China-made

Fahrzeugproduktionsland, China

Pferdestärke (PS)

HP

Czech Republic- made

Fahrzeugproduktionsland, Tschechische Republik

Motor

France-made

Fahrzeugproduktionsland, Frankreich

Technischer Code

TC

GF+

Klimazonen, für kalte Klimazonen

Datum der Anwendung

HD+

Fahrwerk, für Fahrzeuge mit verstärktem Fahrwerk

Information

Hungary-made

Fahrzeugproduktionsland, Ungarn

Originalhersteller

Japan-made

Fahrzeugproduktionsland, Japan

Ab Fahrgestellnummer

KAT-

Katalysatorart, für Fahrzeuge ohne Kataly‐ sator

bis Fahrgestellnummer

KAT+

Katalysatorart, für Fahrzeuge mit Katalysa‐ tor

Ab Motornummer

LHD

Links-/Rechtslenker, für Linkslenker

Bis Motornummer

Mexico-made

Fahrzeugproduktionsland, Mexico

SYMBOL GENERISCHE PRODUKTE

PATM+

Klimazonen, für gemäßigte Klimazonen

Kerzenschachtzündspulen

RHD

Links-/Rechtslenker, für Rechtslenker

Zündspulenleitungssatz

Russia-made

Fahrzeugproduktionsland, Russland

Zündspulen mit 1 Ausgängen

Slovakia-made

Fahrzeugproduktionsland, Slowakische Re‐ publik

Zündspulen mit 2 Ausgängen

South Korea-made

Fahrzeugproduktionsland, Republik Korea (Südkorea)

Zündspulen mit 4 Ausgängen

Spain-made

Fahrzeugproduktionsland, Spanien

Zündspulen mit 6 Ausgängen

TP+

Klimazonen, für heiße Klimazonen

Zündspulen mit 8 Ausgängen

19

Wie wird der Katalog verwendet?

DE

Kapitel Fahrzeuganwendung

FAHRZEUGINFORMATION

PRODUKTINFORMATION

Valeo Service Produktsymbol

Motorleistung

Technischer Code

Original- hersteller

in KW Motornummer

Hubraum

Zylinder- anzahl

Pferdestärke (PS)

Datum der Anwendung

Valeo Service Artikelnummer

Technische Spezifikation

Fahrzeug

Fahrzeug- hersteller

VW GOLF IV (1J1) (08/97 06/05) 1.9 SDI, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion 1896 4 85

Fahrzeugmodel Kommerzielle Version

01/00 ►

115

AJM,AUY

255004

05/99 ►

85

115

Fahrzeugbedingte Beschränkung für Valeo Service Artikelnummer

1-300 000

347099

► 04/02

96, 110 130,150

BOSCH

1J 2 600 000

12

253714

05/02 ►

96, 110 130,150

BOSCH

1J 2 600 001

12

253700

Kapitel Technischer Code und Kurzcode

Kapitel Einkaufsführer

Technischer Code (falls vorhanden)

Artikelsymbol

Technische Spezifikation

Valeo Service Artikelnummer

Technischer Code und Kurzcode

Valeo Service Produktsymbol

Valeo Service Artikelnummer

700424

Electric Euro 5

247000

1007

246861

11NHC

Bild

245109

154301

245101

215 977 164

AUDI, SEAT, SKODA, VW

Fahrzeug- hersteller

245236

215 979 564

Symbole und Abkürzungen werden im Glossar erklärt.

20

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

Όχη μ α

Χώρα κατασκευής οχή μ ατος , Δη μ οκρατία Κορέας ( Νότια Κορέα )

South Korea-made

Πολλα π λασιαστής μ ε 8 εξόδους

Ελαφρό ε μπ ορικό όχη μ α

Χώρα κατασκευής οχή μ ατος , Ισ π ανία

Spain-made

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ε μπ ορικός κωδικός Valeo Service

Κλι μ ατολογικές ζώνες , για ζεστά κλί μ ατα

TP+

Πλήρες ηλεκτρονικό σύστη μ α ανάφλεξης

Εικόνα και σχή μ α

Χώρα κατασκευής οχή μ ατος , Τουρκία

Turkey-made

Σύστη μ α ανάφλεξης μ ε τρανζίστορ

κωδικός ΟΕ

Χώρα κατασκευής οχή μ ατος , Μεγ . Βρετανία

UK-made

διεγειρό μ ενο μ έσω της ε π αφής

κωδικός ΙΑΜ

Τεχνικός και σύντο μ ος κωδικός

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

Αριθ μ ός π όλων

... pol

Κυβισ μ ός

CC

Δυνα μ ική φρεναρίσ μ ατος / κίνησης , για οχή μ ατα χωρίς ABS

ABS-

Πλήθος κυλίνδρων

Δυνα μ ική φρεναρίσ μ ατος / κίνησης , για οχή μ ατα μ ε ABS

ABS+

Ισχύς κινητήρα

HP

Εξο π λισ μ ός οχή μ ατος , για οχή μ ατα χωρίς A/C

AC-

Κινητήρας

Εξο π λισ μ ός οχή μ ατος , για οχή μ ατα μ ε σύστη μ α κλι μ ατισ μ ού ( χειροκίνητη ρύθ μ ιση )

AC+

Τεχνικός κωδικός

TC

Χώρα κατασκευής οχή μ ατος , Κίνα

China-made

Η μ ερο μ ηνία εφαρ μ ογής

Χώρα κατασκευής οχή μ ατος , Τσεχική Δη μ οκρατία

Czech Republic- made

π ληροφορίες

Χώρα κατασκευής οχή μ ατος , Γαλλία

France-made

Αρχικός κατασκευαστής

Κλι μ ατολογικές ζώνες , για κρύα κλί μ ατα

GF+

α π ό τον αριθ μ ό π λαισίου

Πλαίσιο , για οχή μ ατα μ ε ενισχυ μ ένο α μ άξω μ α

HD+

Στον αριθ μ ό π λαισίου

Χώρα κατασκευής οχή μ ατος , Ουγγαρία

Hungary-made

Α π ό τον κωδικό κινητήρα

Χώρα κατασκευής οχή μ ατος , Ια π ωνία

Japan-made

Στον κωδικό κινητήρα

Τύ π ος καταλύτη , για οχή μ ατα χωρίς καταλύτη

KAT-

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ

Τύ π ος καταλύτη , για οχή μ ατα μ ε καταλύτη

KAT+

Πολλα π λασιαστής τύ π ου «μ ολυβιού »

Αριστερό ή δεξιό τι μ όνι , για αριστεροτί μ ονα οχή μ ατα

LHD

Πολλα π λασιαστής τύ π ου « φλογέρας »

Χώρα κατασκευής οχή μ ατος , Μεξικό

Mexico-made

Πολλα π λασιαστής μ ε 1 εξόδους

Κλι μ ατολογικές ζώνες , για ζώνες μ ε εύκρατο κλί μ α

PATM+

Πολλα π λασιαστής μ ε 2 εξόδους

Αριστερό ή δεξιό τι μ όνι , για δεξιοτί μ ονα οχή μ ατα

RHD

Πολλα π λασιαστής μ ε 4 εξόδους

Χώρα κατασκευής οχή μ ατος , Ρωσία

Russia-made

Πολλα π λασιαστής μ ε 6 εξόδους

Χώρα κατασκευής οχή μ ατος , Δη μ οκρατία Σλοβακίας

Slovakia-made

21

EL

Πώς χρησιμοποιείται αυτός ο κατάλογος;

Κεφάλαιο εφαρμογής οχήματος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Ισχύς κινητήρα σε KW

Κωδικός κινητήρα

Τεχνικός κωδικός

Εικονόγραμμα προϊόντος Valeo Service

Αρχικός κατασκευαστής

Κυβισμός

Εμπορικός κωδικός Valeo Service

Πλήθος κυλίνδρων

Αριθμός κινητήρα

Ημερομηνία εφαρμογής

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Όχημα

Κατασκευαστής αυτοκινήτων Τύπος οχήματος Εμπορική έκδοση Περιορισμός οχήματος για εμπορικό κωδικό Valeo Service

VW GOLF IV (1J1) (08/97 06/05) 1.9 SDI, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion 1896 4 85

01/00 ►

115

AJM,AUY

255004

05/99 ►

85

115

1-300 000

347099

► 04/02

96, 110 130,150

BOSCH

1J 2 600 000

12

253714

05/02 ►

96, 110 130,150

BOSCH

1J 2 600 001

12

253700

Κεφάλαιο τεχνικού και σύντομου κωδικόύ

Κεφάλαιο οδηγού αγοραστών

Τεχνικός κωδικός (εάν υπάρχει)

Εικονόγραμμα προϊόντος

Εμπορικός κωδικός Valeo Service

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τεχνικός και σύντομος κωδικός

Εικονόγραμμα προϊόντος Valeo Service

Εμπορικός κωδικός Valeo Service

700424

Electric Euro 5

247000

1007

246861

11NHC

Εικόνα

245109

154301

245101

215 977 164

AUDI, SEAT, SKODA, VW

Κατασκευαστής αυτοκινήτων

245236

215 979 564

Για τα εικονογράμματα και τις συντομογραφίες, παρακαλώ αναφερθείτε στο γλωσσάριο.

22

SIMBOLI GENERALI

PITTOGRAMMI TECNICI

ABBREVIAZIONI

Turkey-made

Veicolo

Accensione completamente elettronica

Paese produzione veicolo, Turchia

UK-made

Veicolo commerciale leggero

Accensione transistorizzata

Paese produzione veicolo, Gran Bretagna

Riferimento Valeo Service

con comando a contatto

Immagine e schema

ABBREVIAZIONI

... pol

N° poli

Riferimento OE

ABS-

Dinamica frenata/guida, per veicoli senza ABS

Riferimento IAM

ABS+

Dinamica frenata/guida, per veicoli con ABS

Codice tecnico e codice corto

AC-

Equipaggiamento veicolo, per veicoli senza aria condizionata

Cilindrata

CC

AC+

Equipaggiamento veicolo, per veicoli con climatizzatore (regolazione manuale)

Numero di cilindri

China-made

Paese produzione veicolo, Cina

Potenza motore

HP

Czech Republic- made

Paese produzione veicolo, Repubblica ceca

Motore

France-made

Paese produzione veicolo, Francia

Codice tecnico

TC

GF+

Zone climatiche, per climi freddi

Data di applicazione

HD+

Autotelaio, per veicoli con autotelaio rinfor‐ zato

informazione

Hungary-made

Paese produzione veicolo, Ungheria

Produttore OM

Japan-made

Paese produzione veicolo, Giappone

Numero di telaio

KAT-

Tipo catalizzatore, per veicoli senza cataliz‐ zatore

Al numero di telaio

KAT+

Tipo catalizzatore, per veicoli con cataliz‐ zatore

Numero di serie del motore

LHD

Veicolo con guida a Sx/Dx, per veicolo con guida a Sx

Al numero di serie del motore

Mexico-made

Paese produzione veicolo, Messico

SIMBOLO PRODOTTI GENERICI

PATM+

Zone climatiche, per zone climatiche tem‐ perate

Bobina matita

RHD

Veicolo con guida a Sx/Dx, per veicolo con guida a Dx

Bobina a rampa

Russia-made

Paese produzione veicolo, Russia

Bobina 1 uscita

Slovakia-made

Paese produzione veicolo, Repubblica slo‐ vacca

Bobina 2 uscite

South Korea-made

Paese produzione veicolo, Repubblica di Corea(Corea del Sud)

Bobina 4 uscite

Spain-made

Paese produzione veicolo, Spagna

Bobina 6 uscite

TP+

Zone climatiche, per climi caldi

Bobina 8 uscite

23

Come utilizzare questo catalogo?

IT

Capitolo Applicazione Veicolo

INFORMAZIONE VEICOLO

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Potenza motore

Codice tecnico

Pittogramma prodotto Valeo Service

Produttore OM

in KW Codice motore

Cilindrata

Numero di cilindri

Potenza motore

Data di applicazione

Riferimento Valeo Service

Specifiche tecniche

Veicolo

Casa automobilistica Modello auto Versione commerciale

VW GOLF IV (1J1) (08/97 06/05) 1.9 SDI, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion 1896 4 85

01/00 ►

115

AJM,AUY

255004

05/99 ►

85

115

Restrizione veicolo per ricambio Valeo Service

1-300 000

347099

► 04/02

96, 110 130,150

BOSCH

1J 2 600 000

12

253714

05/02 ►

96, 110 130,150

BOSCH

1J 2 600 001

12

253700

Capitolo codice tecnico e codice corto

Capitolo guida all'acquisto

Codice tecnico (se esistente)

Pittogramma prodotto

Specifiche tecniche

Riferimento Valeo Service

Codice tecnico e codice corto

Pittogramma prodotto Valeo Service

Riferimento Valeo Service

700424

Electric Euro 5

247000

1007

246861

11NHC

Immagine

245109

154301

245101

215 977 164

AUDI, SEAT, SKODA, VW

Casa automobilistica

245236

215 979 564

Per pittogrammi e abbreviazioni, riferirsi al glossario.

24

SYMBOLE PRODUKTÓW GENER‐ YCZNYCH

OGÓLNE SYMBOLE

SKRÓTY

South Korea-made

Pojazd

Kraj producenta pojazdu, Republika Korei (Korea Płd.)

8 cewka wyj ś ciowa

Spain-made

Pojazdy dostawcze

Kraj producenta pojazdu, Hiszpania

PIKTOGRAMY TECHNICZNE PRO‐ DUKTÓW

Strefy klimatyczne, dla gor ą cych klimatów

TP+

Numer referencji Valeo Service

W pełni elektroniczny układ zapłonowy (VZ)

Zdj ę cie i rysunek

Turkey-made

Kraj producenta pojazdu, Turcja

Tranzystorowy układ zapłonowy (TZ)

UK-made

Referencja OE

Kraj producenta pojazdu, Wielka Brytania

sterowany stykowo

Referencja IAM

Kody techniczny i kod krótki

SKRÓTY

Ilos ć biegunów

... pol

Układ silnika

CC

ABS-

Dynamika hamowania/jazdy, dla pojazdów bez ABS

Ilo ść cylindrów

ABS+

Dynamika hamowania/jazdy, dla pojazdów z ABS

Moc silnika (KM)

HP

Wyposa ż enie pojazdu, dla pojazdów bez klimatyzacji

AC-

Silnik

Wyposa ż enie pojazdu, dla pojazdów z kli‐ matyzacj ą (regulowan ą manualnie)

AC+

Kod techniczny

TC

China-made

Kraj producenta pojazdu, Chiny

Okres produkcji

Czech Republic- made

Kraj producenta pojazdu, Czechy

informacja

France-made

Kraj producenta pojazdu, Francja

Producent

GF+

Strefy klimatyczne, dla zimnych klimatów

od numeru podwozia

HD+

Zawieszenie, dla pojazdów z zawieszeniem wzmocnionym

Do numeru podwozia

Kraj producenta pojazdu, W ę gry

Hungary-made

Od kodu silnika

Japan-made

Kraj producenta pojazdu, Japonia

Do kodu silnika

KAT-

Typ katalizatora, dla pojazdów bez katali‐ zatora

SYMBOLE PRODUKTÓW GENER‐ YCZNYCH

KAT+

Typ katalizatora, dla pojazdów z kataliza‐ torem

Cewka ołówkowa

Pojazd z kierownic ą po lewej /prawej stro‐ nie, dla pojazdu z kierownic ą z lewej stro‐ ny

LHD

Cewka Rail

Mexico-made

Kraj producenta pojazdu, Meksyk

1 cewka wyj ś ciowa

PATM+

Strefy klimatyczne, dla umiarkowanej stre‐ fy klimatycznej

2 cewka wyj ś ciowa

Pojazd z kierownic ą po lewej /prawej stro‐ nie, dla pojazdów z kierownic ą po prawej stronie

RHD

4 cewka wyj ś ciowa

Russia-made

Kraj producenta pojazdu, Rosja

6 cewka wyj ś ciowa

Slovakia-made

Kraj producenta pojazdu, Słowacja

25

Jak używać katalog?

PL

Sekcja zastosowania pojazdów

INFORMACJE O POJEŹDZIE

INFORMACJE O PRODUKCIE

Moc silnika (kW)

Kod techniczny

Piktogram usług Valeo Service

Układ silnika

Kod silnika

Producent

Numer referencji Valeo Service

Ilość cylindrów

Numer silnika

Okres produkcji

Specyfikacja techniczna

Pojazd

VW GOLF IV (1J1) (08/97 06/05) 1.9 SDI, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion 1896 4 85

Marka

Model Wersja komercyjna

01/00 ►

115

AJM,AUY

255004

Ograniczenia w pojeździe dla numeru referencji Valeo Service

05/99 ►

85

115

1-300 000

347099

► 04/02

96, 110 130,150

BOSCH

1J 2 600 000

12

253714

05/02 ►

96, 110 130,150

BOSCH

1J 2 600 001

12

253700

Sekcja kodu technicznego i kodu krótkiego

Sekcja przewodnika dla kupujących

Kod techniczny ( jeśli istnieje)

Piktogram produktu

Specyfikacja techniczna

Numer referencji Valeo Service

Kody techniczny i kod krótki

Piktogram usług Valeo Service

Numer referencji Valeo Service

700424

Electric Euro 5

247000

1007

246861

11NHC

Zdjęcie

245109

154301

245101

215 977 164

AUDI, SEAT, SKODA, VW

Marka

245236

215 979 564

W przypadku piktogramów i skrótów, zob. glosariusz.

26

SÍMBOLO DE PRODUTOS GENÉRI‐ CO

SÍMBOLOS GERAIS

ABREVIATURAS

South Korea-made

Viatura

País de fabrico do veículo, República da Coreia (Coreia do Sul)

Bobina 8 salidas

Spain-made

Veículo comercial ligeiro

País de fabrico do veículo, Espanha

PICTOGRAMAS TÉCNICOS DO PRODUTO

TP+

Número de peça Valeo Service

Zonas climáticas, para clima quente

Ignição totalmente electrónica

Turkey-made

Imagem e desenho

País de fabrico do veículo, Turquia

Ignição transistorizada

UK-made

Referência OE

País de fabrico do veículo, Grã-Bretanha

comandado por contacto

Referência do fabricante do produto

Código técnico e curto

ABREVIATURAS

... pol

Número de pólos

Cilindrada do motor

CC

ABS-

Dinâmica de travagem/condução, para veí‐ culos sem ABS

Número de cilindros

ABS+

Dinâmica de travagem/condução, para veí‐ culos com ABS

Potência em cavalos

HP

AC-

Equipamento do veículo, para veículos sem ar condicionado

Motor

AC+

Equipamento do veículo, para veículos com ar condicionado (manual)

Código técnico

TC

China-made

País de fabrico do veículo, China

Data de aplicação

Czech Republic- made

País de fabrico do veículo, República Che‐ ca

informação

France-made

País de fabrico do veículo, França

Fabricante original

GF+

Zonas climáticas, para clima frio

do número do chassi

HD+

Chassis, para veículos com chassis refor‐ çado

Para número de chassis

Hungary-made

País de fabrico do veículo, Hungria

A partir do código de motor

Japan-made

País de fabrico do veículo, Japão

Para código do motor

KAT-

Tipo de catalisador, para veículos sem cat‐ alisador

SÍMBOLO DE PRODUTOS GENÉRI‐ CO

KAT+

Tipo de catalisador, para veículos com cat‐ alisador

Bobina tipo lápiz

LHD

Veículo com volante à esquerda/à direita, para veículo com volante à esquerda

Bobina tipo rampa

Mexico-made

País de fabrico do veículo, México

Bobina 1 salida

PATM+

Zonas climáticas, para zonas climáticas temperadas

Bobina 2 salidas

RHD

Veículo com volante à esquerda/à direita, para veículos com volante à direita

Bobina 4 salidas

Russia-made

País de fabrico do veículo, Rússia

Bobina 6 salidas

Slovakia-made

País de fabrico do veículo, República Eslo‐ vaca

27

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online