VS - Valeo Rotating 2023 955877 China Leaflet_RGB V2